Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een notendop

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens worden op deze website verwerkt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven. Daarnaast hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Meer details hierover vindt u in deze privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

Analysetools en tools van derden

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet aan uw persoon worden gekoppeld.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en over uw bezwaarmogelijkheden vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer au sérieux. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

James Stuart-Smith, Robert Deschler

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3
35582 Wetzlar
Germany

Telefon: +49 641 922 20-0
E-Mail: info@beka-hospitec.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

Indien de gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG, hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Op welke rechtsgrond de verwerking plaatsvindt, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen

dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (recht van bezwaar volgens artikel 21, lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer ten behoeve van direct marketing gebruikt (bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Indien een inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden, heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplaats heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen laat een ander administratief beroep of beroep in rechte onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machine leesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk of doordat de adresbalk van uw browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

Informatie, blokkering, wissing en rectificatie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Hiervoor kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de periode van deze controle hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u zich tegen het wissen  verzetten en in plaats daarvan om een beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan hebt u het recht om in plaats van een wissen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze gerechtvaardigde gronden. Zolang nog niet vaststaat welke gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen, hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, worden deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

3. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

De webpagina’s maken deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde ‘sessiecookies’. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Essential

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.

Resolution

NaamResolution
providerOwner of this website
doelSaves the screen resolution to optimize the compression of images by adaptive images.
Cookie naamresolution
Vervaldatum cookiesession

Statistics

Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.

Google Analytics

NaamGoogle Analytics
providerGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
doelGoogle cookie for website analysis. Generates statistical data on how the visitor uses the website.
Gegevensbescherminghttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Cookie naam_ga,_gat,_gid
Vervaldatum cookie2 years

Google Tag Manager

NaamGoogle Tag Manager
providerGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
doelGoogle cookie to control advanced script and event handling.
Gegevensbescherminghttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Cookie naam_ga,_gat,_gid
Vervaldatum cookie2 Years

Marketing

Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertising. They do this by tracking visitors across websites.

External Media

Content from video platforms and social media platforms is blocked by default. If cookies from external media are accepted, access to this content no longer requires manual consent.

Vimeo

NaamVimeo
providerVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
doelUsed to unlock Vimeo content.
Gegevensbescherminghttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Cookie naamvuid
Vervaldatum cookie2 years

YouTube

NaamYouTube
providerGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
doelUsed to unblock YouTube content.
Gegevensbescherminghttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Cookie naamNID
Vervaldatum cookie6 month
Wijzig mijn cookievoorkeuren

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

De gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch vlekkeloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden aangemaakt.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens wordt dus uitsluitend verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten vóór de intrekking onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle hierbij ter kennis gekomen persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de behandeling van uw aanvraag. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of indien de verwerking noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen vindt de verwerking plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de doeltreffende bewerking van de aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, indien deze noodzakelijk zijn voor het vestigen, inhoudelijk regelen of wijzigen van de rechtsverhouding (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van onze webpagina’s (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, indien dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na de afsluiting van het order of na de beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool vinden plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, door Google ingekort voordat het naar de VS wordt doorgestuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Browserplug-in

U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat verhindert dat uw gegevens bij volgende bezoeken van deze website worden geregistreerd. Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten en passen bij het gebruik van Google de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig toe.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens komen uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en uit bezoeker gegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of de registratie van uw gegevens door Google Analytics ook algemeen verbieden, zoals beschreven onder ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens’.

Opslagperiode

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. user-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android), worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaat onafhankelijke functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaat onafhankelijke functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. smartphone) aan u werden aangepast, ook op andere door u gebruikte eindapparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk eindapparaat waarmee u zich bij uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van de gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen voor apparaat onafhankelijke advertenties te definiëren en aan te maken.

U kunt apparaat onafhankelijke remarketing/targeting permanent weigeren door in uw Google-account gepersonaliseerde reclame uit te schakelen; volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het verzamelen van de geregistreerde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u Google kunt geven en die u ook weer kunt intrekken (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Het registreren van gegevens die niet in uw Google-account worden verzameld (bijv. omdat u geen Google-account hebt of tegen het verzamelen bezwaar hebt gemaakt), gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang volgt hier uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de desbetreffende privacy bepalingen vindt u in de privacy verklaring van Google onder: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Google AdWords en Google conversion tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenoemde conversion tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een conversion tracking cookie geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt, terwijl het cookie nog niet vervallen is, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar onze website werd doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van andere AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van het conversion cookie wordt verzameld, dient voor het opstellen van conversion-statistieken voor de AdWords-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. De klanten kennen zo het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en hierbij werden doorgestuurd naar een pagina die van een conversion tracking tag is voorzien. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan de tracking wenst deel te nemen, kunt u tegen dit gebruik bezwaar maken door het cookie van de Google conversion tracking via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser uit te schakelen. U wordt dan niet in de statistieken van de conversion tracking opgenomen.

De opslag van conversion cookies en het gebruik van deze analysetool vinden plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversion tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

5. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. De aanbieder van de pagina’s is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de modus met uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat, voordat zij de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners daarentegen wordt door de modus met uitgebreide gegevensbescherming niet absoluut uitgesloten. Zo brengt YouTube – ongeacht of u een video bekijkt of niet – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand.

Zodra u een YouTube-filmpje op onze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Indien u bij uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u bij uw YouTube-account af te melden.

Verder kan YouTube na het starten van een video, diverse cookies op uw eindapparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube gegevens verzamelen over bezoekers van onze website. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u ze verwijdert.

Na het starten van een YouTube-filmpje kunnen eventueel andere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd waar wij geen invloed op hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de videoportal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die van een Vimeo-plug-in voorzien zijn, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Verder ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook wanneer u niet bij Vimeo ingelogd bent of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar de Vimeo-servers in de VS.

Indien u bij uw Vimeo-account bent ingelogd, maakt u het Vimeo mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u bij uw Vimeo-account af te melden.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

6. Eigen services

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en gebruik van uw persoonsgegevens die naar aanleiding van het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met de geldende gegevensbescherming wetgeving en alle andere wettelijke bepalingen plaatsvindt en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Indien u ons een sollicitatie doet toekomen, verwerken wij uw hiermee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedossier, aantekeningen naar aanleiding van sollicitatiegesprekken enz.) voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over de totstandbrenging van een dienstbetrekking. De rechtsgrond hiervoor is § 26 BDSG-neu (nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming) volgens het Duitse recht (voorbereiding van een dienstbetrekking), artikel 6, lid 1, punt b) AVG (algemene voorbereiding van een overeenkomst) en – indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven – artikel 6, lid 1, punt a) AVG. De toestemming kan altijd weer worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die bij de behandeling van uw sollicitatie betrokken zijn.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op basis van § 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, punt b) AVG in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de dienstbetrekking.

Bewaarperiode van de gegevens

Indien wij u geen baan kunnen aanbieden of indien u de baan weigert, uw sollicitatie weer intrekt, uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt uw gegevens te wissen, worden de door u meegedeelde gegevens incl. evt. overblijvende fysieke sollicitatiedocumenten tot maximaal 6 maanden na de afsluiting van de sollicitatieprocedure opgeslagen resp. bewaard (bewaartermijn), om in het geval van onenigheid de details van het sollicitatieproces te kunnen controleren (artikel 6, lid 1, punt f) AVG).

TEGEN DEZE OPSLAG KUNT U BEZWAAR MAKEN, INDIEN U GERECHTVAARDIGDE BELANGEN HEBT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij een wettelijke bewaarplicht of een andere rechtsgrond voor de verdere opslag van kracht is. Indien blijkt dat de opslag van uw gegevens ook na afloop van de bewaartermijn nog noodzakelijk zal zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeding), worden deze pas gewist wanneer de gegevens overbodig geworden zijn. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onverlet.